SECOND LINE, AUTAZAVODSKAYA

The line was launched 31 December 1990 consisting of five stations and has been extended four times ever since. Today it is 18.1km long and consists of 14 stations: Magiliouskaya, Autazavodskaya, Partyzanskaya, Traktarny Zavod, Praletarskaya, Pershamayskaya, Kupalauskaya, Niamiga, Frunzenskaya, Maladziozhnaya, Pushkinskaya, Spartyunaya, Kuntsaushchyna, Kamennaya Gorka.

   

Magiliouskaya station
Opened in 2001

  Autazavodskaya station
Opened in 1997
  Partyzanskaya station
Opened in 1997
   

Traktarny Zavod station
Opened in1990

  Praletarskaya station
Opened in 1990
  Pershamayskaya station
Opened in 1990
   

Kupalauskaya station
Opened in 1990

  Niamiga station
Opened in 1990
  Frunzenskaya station
Opened in 1990
   
Maladziozhnaya station
Opened in 1995
  Pushkinskaya station
Opened in 1995
  Spartyunaya station
Opened in 2005
     
Kuntsaushchyna station
Opened in 2005
  Kamennaya Gorka station
Opened in 2005
   

PROJECTS COMPLETED AND IN PROGRESS:

assets/img/portfolio/work1.jpg

MINSK METRO
1ST LINE

(Moskovskaya, 15 stations)

MINSK METRO
2ND LINE

(Avtozavodskaua, 14 stations)

MINSK METRO
3RD LINE

(under construction)